รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 45484
ปีงบประมาณ : 2564
รหัสทุนวิจัย : e-ASIA JRP COVID-19 in Non-medical research
ชื่อทุน : การรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021) ในประเด็นเรื่อง การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19 “Countermeasures for COVID-19 in Non-medical Research”
รายละเอียด :
URL : http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=6315
แหล่งทุน : ทุน วช.
หน่วยงานที่ประกาศทุน : กองการต่างประเทศ (กกต.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการต่างประเทศ (กกต.)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2564
งบประมาณรวม : 0.0000
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 10 กันยายน 2563 เวลา 09:30 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 22 ตุลาคม 2563 เวลา 23:59 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : 3,000,000 บาท
ประเภทโครงการที่รับ : โครงการวิจัย
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : รับรองผ่านระบบ (30 ตุลาคม 2563 เวลา 23:59 น.)
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: 3 ปี 0 เดือน