ระบบลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสัมมนา

รายละเอียดการประชุม/สัมมนา

ชื่อการประชุม / สัมมนา

การประชุมประจำปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี 2562

รายละเอียด

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment)  ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring)  ระบบประเมินผลงานวิจัย  (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย

      ในการบริหารงานวิจัยและงบประมาณการวิจัยด้วยระบบ NRMS นั้น หน่วยงานภาครัฐประมาณ 200 หน่วยงาน ได้นำข้อมูลวิจัยเข้าระบบ NRMS ตั้งแต่เริ่มเสนอขอทุนวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย และสามารถสืบค้นข้อมูลจากระบบเพื่อนำไปจัดทำรายงานหรือสารสนเทศการวิจัยในเรื่องต่าง ๆ เนื่องจากระบบ NRMS ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการทำงานไปตามกลไกการดำเนินงานภายใต้การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐทั้งในเรื่องการนำข้อมูลเข้าระบบและการสืบค้นข้อมูลเพื่อนำออกข้อมูลสู่การใช้ประโยชน์ มักจะประสบปัญหาความยุ่งยากในการดำเนินงานและการใช้งานระบบมากน้อยแตกต่างกันตามระดับความต้องการใช้ข้อมูลและประสบการณ์ในการใช้ระบบ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีข้อมูลวิจัยสะสมเพิ่มขึ้นทุกปี และปัจจุบันข้อมูลวิจัยในระบบ NRMS ได้ถูกนำไปใช้ในเชิงนโยบายเพื่อการบริหารงานวิจัยโดยหน่วยงานระดับนโยบายและรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัยให้แก่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ
2. เพื่อให้ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐได้รับทราบผลการดำเนินงาน และแผนการพัฒนาระบบ NRMS ในระยะต่อไป ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม และบทบาทใหม่ของ วช.
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วช. เพื่อนำไปปรับปรุงระบบ NRMS เทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ วช.

วันที่จัด
29 - 31 พฤษภาคม 2562 (กรณีเดินทางกับ วช. : ลงทะเบียนเวลา 6.00 น. ณ วช. และรถออกเวลา 6.45 น.)
จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ
350
กำหนดจำนวนคนต่อหน่วยงานไม่เกิน
2
สถานที่จัด
โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
โดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
สมัครภายในวันที่
3/5/2562 17:30:00
วันที่ประกาศ
29/3/2562 12:46:24
จำนวนผู้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน
263 (สูงสุด 350 คน)
เงื่อนไขการสมัคร
- ไม่ต้องตรวจสอบประวัติ

ข้อตกลงการเข้าร่วม

ข้อตกลงการเข้าร่วม
เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมระบบ/ประชุม NRMS

    ทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม/ประชุม ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกสถิติการเข้าร่วมอบรม/ประชุมของท่าน ในภาพรวมของหน่วยงาน เนื่องจากขณะนี้จำนวนที่ระบบเปิดรับเข้ารับการอบรม/ประชุมไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่เมื่อถึงวันอบรม/ประชุมจริง ผู้ลงทะเบียนกลับไม่มาตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ก่อนวันอบรม/ประชุมเจ้าหน้าที่ได้มีการยืนยันการเข้าร่วมไปยังผู้ลงทะเบียนทุกท่านเป็นรายบุคคลแล้ว
    สถิติดังกล่าว จะใช้พิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม เมื่อพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานที่ลงทะเบียนแต่มักจะไม่มาเข้าร่วม หรือเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่จนเสร็จสิ้นการอบรม/ประชุม เพื่อเปิดที่ว่างให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรม/ประชุมจริงๆ

ด้วยความนับถือ
ทีมผู้จัดการอบรม/ประชุม

แสดงรายการผู้เข้าร่วม

พบข้อมูลทั้งสิ้น 263 รายการ
ลำดับชื่อ-สกุลเพศผลการเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้หน่วยงานกระทรวงวันที่ส่งคำขอประเภทอาหาร
1 นายพุทธิพงษ์ นิลใบ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 1/4/2562 10:46:10 ทั่วไป
2 นางสาวพิชญา หอมหวล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ 1/4/2562 11:06:57 ทั่วไป
3 นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1/4/2562 11:10:07 ทั่วไป
4 นางสาวศิริรัตน์ อินตะวิชัย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1/4/2562 11:11:36 ทั่วไป
5 นางสาวพัชรียา วิสายอน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1/4/2562 11:20:14 ทั่วไป
6 นายมานะ สลุบพล
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1/4/2562 11:23:14 ทั่วไป
7 นางสาวลัดดา คุณหงส์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กระทรวงศึกษาธิการ 1/4/2562 11:45:30 ทั่วไป
8 นางสาว ณิชากมล ศรีอาราม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กระทรวงศึกษาธิการ 1/4/2562 11:45:41 ทั่วไป
9 นางสาวจินตนา เที่ยงตรง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 1/4/2562 11:59:22 ทั่วไป
10 นางสาวณปภร เจี้ยวเห้ง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ 1/4/2562 12:00:29 ทั่วไป
11 นางสาวพีรดา พงษ์ทอง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ 1/4/2562 12:00:32 ทั่วไป
12 นางสาวนิทชนันท์ ภู่ประดิษ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 1/4/2562 12:01:12 ทั่วไป
13 นางสาวปาริชาติ บ่อคุ้ม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1/4/2562 13:47:30 ทั่วไป
14 นางสาวเสาวลักษณ์ กรอบทอง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม 1/4/2562 14:21:17 ทั่วไป
15 นางสาวภูษดา พุฒพันธ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ 1/4/2562 14:42:07 ทั่วไป
16 นางสาวยุวลักษณ์ ขันอาสา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 1/4/2562 14:45:30 ทั่วไป
17 นางสุรัสษา พรหมทอง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 1/4/2562 14:46:59 ทั่วไป
18 นางสาวศรีสุดา ประโยชน์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1/4/2562 14:48:32 ทั่วไป
19 ่ว่าที่ ร.ต.หญิง พรนภา จูเปีย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1/4/2562 14:50:51 ทั่วไป
20 นางสาวเลอลักษณ์ แก้วคงสุข
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กระทรวงศึกษาธิการ 1/4/2562 15:21:47 ทั่วไป
21 นางสาวกัลยรัตน์ รอดประดิษฐ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กระทรวงศึกษาธิการ 1/4/2562 15:22:48 ทั่วไป
22 นายกฤษฎา แสนบัวคำ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 1/4/2562 15:27:18 ทั่วไป
23 นายภูทัย รัฐบาล
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 1/4/2562 15:28:29 ทั่วไป
24 นางสาวคอยรุณนิสา มะลูมุ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กระทรวงศึกษาธิการ 1/4/2562 16:26:18 มุสลิม
25 นางสาวรอฮานา ดาคาเฮง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กระทรวงศึกษาธิการ 1/4/2562 16:27:10 มุสลิม
26 นางสาวเบญจารี สกุลราษฎร
หญิง ไม่ได้เข้าร่วมแต่แจ้งเหตุผล ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1/4/2562 16:45:53 ทั่วไป
27 นางสาวพิชญา เจริญวงค์
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1/4/2562 16:58:05 ทั่วไป
28 นางสาวจันทนี ตันสกุล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ใช้ทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ 1/4/2562 20:02:20 ทั่วไป
29 นางธัชนันท์ แดงกนิษฐ์ สิทธิวรนันท์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2/4/2562 9:54:09 ทั่วไป
30 นางสาวเกษรินตร์ ห่านประเสริฐ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2/4/2562 9:56:09 ทั่วไป
31 นางสาวรุ่งกานต์ อินทวงศ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กระทรวงศึกษาธิการ 2/4/2562 11:29:28 ทั่วไป
32 นางชุติมา ยอดเกื้อ
หญิง ส่งผู้แทนเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2/4/2562 12:47:26 ทั่วไป
33 นายธีรดา จิตต์แทนคุณ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 2/4/2562 13:28:01 ทั่วไป
34 นางสาววรวรัย สาลีวงศ์
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2/4/2562 13:59:33 ทั่วไป
35 นายภานุมาศ จันทร์สุวรรณ
ชาย แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2/4/2562 14:02:49 ทั่วไป
36 นางวันวิสา ใบบัว
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 2/4/2562 14:40:04 ทั่วไป
37 นางปัทมา ชคัตตรัย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 2/4/2562 14:40:51 ทั่วไป
38 นางสาวน้ำฝน ทีโคกกรวด
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กระทรวงศึกษาธิการ 2/4/2562 14:45:59 ทั่วไป
39 นางสาวปรมาภรณ์ บุตรมารศรี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 2/4/2562 15:27:00 ทั่วไป
40 นางสาววราภรณ์ ตาลแจ่ม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ 2/4/2562 15:30:17 ทั่วไป
41 นางสาวอรญา ศรีอนันต์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3/4/2562 8:57:36 ทั่วไป
42 นางสาวนัยนา เขียวเจริญ
หญิง เข้าร่วมแต่ไม่อยู่จนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3/4/2562 9:03:35 ทั่วไป
43 นางสาวรินรดา วงษ์ศรีเผือก
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หน่วยงานของรัฐสภา 3/4/2562 9:54:19 ทั่วไป
44 นางสาวสุภัทรา อายุวงษ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 3/4/2562 9:56:33 ทั่วไป
45 นางสาวจินตนา รัตนบุรี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ กระทรวงศึกษาธิการ 3/4/2562 10:03:07 ทั่วไป
46 นางสาวอมรา ภูผล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กระทรวงศึกษาธิการ 3/4/2562 10:04:57 ทั่วไป
47 นางสาวแสงจันทร์ มาน้อย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หน่วยงานของรัฐสภา 3/4/2562 10:06:35 ทั่วไป
48 นายปวเรศร์ หลอดคำ
ชาย แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3/4/2562 10:11:45 ทั่วไป
49 นางสาวอมรรัตน์ อำมาตเสนา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานศาลปกครอง หน่วยงานของศาล 3/4/2562 10:46:12 ทั่วไป
50 นายจิตรภานุ อินทวงศ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ 3/4/2562 11:03:56 ทั่วไป
51 นายวีระศักดิ์ มะประสิทธิ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3/4/2562 11:06:23 มุสลิม
52 นางสาวชนิดา ยุบลไสย์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ 3/4/2562 11:35:37 ทั่วไป
53 นางสาวธารารัตน์ โมทยกุล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ 3/4/2562 11:36:54 ทั่วไป
54 นางสาวณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3/4/2562 13:20:15 ทั่วไป
55 นายจรรยา แผนสมบูรณ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานอิสระของรัฐ 3/4/2562 13:35:33 ทั่วไป
56 นางสาวนาวินี สุตัญตั้งใจ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ 3/4/2562 13:40:20 ทั่วไป
57 นางสาวปัญจีรา ศุภดล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ 3/4/2562 13:50:48 ทั่วไป
58 นางสาวอนุรักษ์ เผยกลาง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กระทรวงศึกษาธิการ 3/4/2562 13:51:22 ทั่วไป
59 นางสาววรรณษา แสนลำ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการ 3/4/2562 15:05:53 ทั่วไป
60 นายธิติพันธ์ ศรีภมร
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3/4/2562 15:06:52 ทั่วไป
61 นายนภดล มนตรี
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3/4/2562 15:08:15 ทั่วไป
62 นายปฏิกิติพัฒน์ ศรีมะณี
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ 3/4/2562 15:42:01 ทั่วไป
63 นางสาวนัฏฐา มณฑล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการ 3/4/2562 16:08:42 ทั่วไป
64 นางสาวชามิพร แย้มนวล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4/4/2562 9:51:00 ทั่วไป
65 นางกนกวรรณ ชูวิเชียร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4/4/2562 9:58:08 ทั่วไป
66 นางสาวอณุภา สุวรรณชาติ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงศึกษาธิการ 4/4/2562 10:10:44 ทั่วไป
67 นางสาวศิรันต์ญา หอรัตนประเสริฐ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงศึกษาธิการ 4/4/2562 10:16:07 ทั่วไป
68 นางสาวอรทัย ทองฤกษ์ฤทธิ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 4/4/2562 10:26:10 มุสลิม
69 นางสาวเกตุวดี เครือวัลย์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ 4/4/2562 10:30:57 ทั่วไป
70 นางสาวสุดาพร อาจหาญ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ 4/4/2562 10:31:43 ทั่วไป
71 นางสาวปรัชญากานต์ โหมเพ็ง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4/4/2562 11:53:00 ทั่วไป
72 นางสาววรวรรณ รักษาสังข์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4/4/2562 11:56:48 ทั่วไป
73 นางสาวโศภาพิชญ์ ฉัตรนาค
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 4/4/2562 14:24:40 ทั่วไป
74 นางสาววศินี รัตนสิริรัตน์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 4/4/2562 14:28:23 ทั่วไป
75 นายสิทธิพร ตัณฑวิรุฬห์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ 4/4/2562 14:29:43 ทั่วไป
76 นางสาวนุจรี ฮีมหมัด
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4/4/2562 15:55:24 มุสลิม
77 นางสาวกรรณิกา สุริยากุล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กระทรวงศึกษาธิการ 5/4/2562 9:58:11 ทั่วไป
78 นางสาวบุญเรือน กรดงาม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันพระปกเกล้า หน่วยงานของรัฐสภา 5/4/2562 10:15:38 ทั่วไป
79 นางสาวจินตนา ศรีทับทิม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันพระปกเกล้า หน่วยงานของรัฐสภา 5/4/2562 10:16:44 มุสลิม
80 นางสาวรัชดา เส็งประโคน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5/4/2562 10:18:18 ทั่วไป
81 นางสาวศิรินันท์ ศรพลธรรม์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 5/4/2562 10:31:09 ทั่วไป
82 นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ 5/4/2562 10:37:41 ทั่วไป
83 นางสาวชมนภัส วรรณห้วย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ 5/4/2562 10:38:07 ทั่วไป
84 ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง อมร พุฒสีแก้ว
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 5/4/2562 10:38:42 ทั่วไป
85 นายนิรัตน์ ภูทัดหมาก
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5/4/2562 13:30:34 ทั่วไป
86 ผศ.ดร. สหัสา พลนิล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ 5/4/2562 14:24:07 ทั่วไป
87 นางสาวละออง ผาละกัน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน 5/4/2562 14:34:40 ทั่วไป
88 นายเรวัฒน์ เอี่ยมจินตนากิจ
ชาย แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 5/4/2562 14:42:37 ทั่วไป
89 นายศุภสิน ศักศรีวัน
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 5/4/2562 15:02:44 ทั่วไป
90 นางสาวพันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี
หญิง แจ้งยกเลิก หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5/4/2562 15:05:00 ทั่วไป
91 นายวสันต์ ฉายรัศมีกุล
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5/4/2562 15:13:30 ทั่วไป
92 นางสาวณัฐญาย์ สมาเกตุ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5/4/2562 15:14:15 ทั่วไป
93 นางสาวประกายดาว ใคร้มา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5/4/2562 15:15:52 ทั่วไป
94 นางสาวชลวรรณ เรืองพงษ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน 5/4/2562 15:27:24 ทั่วไป
95 นางสาวสิรี สุวรรณ์ศิลป์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 5/4/2562 15:28:04 ทั่วไป
96 นางวรวรรณ จุฑา
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 5/4/2562 15:30:38 ทั่วไป
97 นางสาวชุติมา พิมลภาพ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กระทรวงศึกษาธิการ 5/4/2562 16:33:16 ทั่วไป
98 นางสาวปิยาภรณ์ กระจ่างศรี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กระทรวงศึกษาธิการ 5/4/2562 16:34:25 ทั่วไป
99 นางสาวพรพิมล เชียรพิมาย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ 5/4/2562 18:26:07 ทั่วไป
100 นางสาวสมพร วงศ์ศักดิ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ 5/4/2562 18:27:43 ทั่วไป
101 นางสาวภาณุมาศ ลาดปาละ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9/4/2562 9:34:23 ทั่วไป
102 นางรัฐฐา ธำรงโอภาส
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9/4/2562 9:54:50 ทั่วไป
103 นางวิลาสินี จงกล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9/4/2562 9:55:26 ทั่วไป
104 นางชลดา อ่อนอาษา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9/4/2562 9:58:03 ทั่วไป
105 นายกนกนพ กลิ่นละออ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9/4/2562 10:05:49 ทั่วไป
106 นายภูริวัจน์ ธนาโรจน์ปิติพร
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9/4/2562 10:06:36 ทั่วไป
107 นางสาวชัญญาภัค แก้วไทรท้วม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 9/4/2562 10:17:06 ทั่วไป
108 นางอรสา วงศ์คำ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9/4/2562 10:17:14 ทั่วไป
109 นายอาทิตย์ ภูศรีเทศ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9/4/2562 10:17:49 ทั่วไป
110 นายธิติวัฒน์ น้อยคำเมือง
ชาย แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 9/4/2562 13:42:33 ทั่วไป
111 นางสาวชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 9/4/2562 13:57:31 ทั่วไป
112 นางสาวศศิวรรณ อินทรวงษ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 9/4/2562 15:02:04 ทั่วไป
113 นางสาวพรทรัพย์ ถนัดไร่
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กระทรวงศึกษาธิการ 9/4/2562 15:03:20 ทั่วไป
114 นางสาวพรพรรณ มัศโอดี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน องค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9/4/2562 15:39:48 ทั่วไป
115 นายชัยอนันต์ โภคสวัสดิ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน องค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9/4/2562 15:43:37 ทั่วไป
116 นายกฤตนัย ขุนหาญ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 9/4/2562 15:48:51 ทั่วไป
117 นางสาววรรณิภา บรรลังก์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 9/4/2562 20:36:37 ทั่วไป
118 นางสาวกุลธิดา สุขมาก
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 9/4/2562 20:37:42 ทั่วไป
119 นายจักรวรรดิ แซ่โค้ว
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 9/4/2562 22:43:54 มังสวิรัติ
120 นางสาวธนวรรณ บุญผูก
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10/4/2562 8:58:40 ทั่วไป
121 นางสาวชนิกา ชื่นแสงจันทร์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ 10/4/2562 9:09:22 ทั่วไป
122 นางสาวยุวดี เมืองแมน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10/4/2562 12:21:41 ทั่วไป
123 นางสาวสิริวรรณกร จูมปา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10/4/2562 12:25:23 ทั่วไป
124 นางสาวศิรินภา ขาวผ่องอำไพ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 10/4/2562 13:11:56 ทั่วไป
125 นางสาวธีราพร ขวัญคง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ 10/4/2562 14:12:04 ทั่วไป
126 นายจีระศักดิ์ จันทลิฬา
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 10/4/2562 14:37:29 ทั่วไป
127 นางสาวอนงค์ พงศ์จันทรเสถียร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 10/4/2562 17:07:32 ทั่วไป
128 นางสาวสุชาดา ทองซ้อนกลีบ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 11/4/2562 8:59:24 ทั่วไป
129 นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2562 11:55:58 มุสลิม
130 นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2562 11:58:15 ทั่วไป
131 นางสาวชนานุช เงินทอง
หญิง เข้าร่วมแต่ไม่อยู่จนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 11/4/2562 13:46:23 ทั่วไป
132 ร้อยเอก พงศ์ชนก ยิ่งวิริยะ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 11/4/2562 17:25:31 ทั่วไป
133 นางสาวญานิศา โพธิ์ไพชยนต์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 11/4/2562 17:35:20 ทั่วไป
134 นางสาว วิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ 14/4/2562 11:14:07 ทั่วไป
135 นายกฤษฎา ทัศนานุกุลกิจ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17/4/2562 10:03:38 ทั่วไป
136 นางสาววรรัตน์ คงสมัย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17/4/2562 10:48:36 ทั่วไป
137 นาย ธนพล นิงสานนท์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ 17/4/2562 10:48:48 ทั่วไป
138 นางสาวปรัชญ์ชยนันท์ พูนเนียม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 17/4/2562 11:24:11 ทั่วไป
139 นางสาววริศรา นนทฤทธิ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ 17/4/2562 12:11:41 ทั่วไป
140 นายศิโรจน์ พิมาน
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 17/4/2562 12:12:05 ทั่วไป
141 นางสาวเบญจมาพร เมืองหนองหว้า
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 17/4/2562 14:08:29 ทั่วไป
142 นางสาวมลฤดี พุฒพันธ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 17/4/2562 14:09:24 ทั่วไป
143 นายโอฬาร วันชัย
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2562 9:16:35 ทั่วไป
144 นายกานต์กุญช์ บำรุงชาติ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กระทรวงศึกษาธิการ 18/4/2562 9:18:46 ทั่วไป
145 นางสาวจิราภรณ์ เพียซ้าย
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/4/2562 9:27:46 ทั่วไป
146 นางสาวนันทพัชร์ มีวิธีธนาตย์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 18/4/2562 13:39:28 ทั่วไป
147 นางสาวเนาวรัตน์ ชมภูผล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 18/4/2562 13:48:33 ทั่วไป
148 นางสาวดนยา คล้ายมาลา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/4/2562 14:21:30 ทั่วไป
149 นางสาววิยวรรณ บุญทัน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/4/2562 14:31:45 ทั่วไป
150 นางดวงดอม กำเนิดทรัพย์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18/4/2562 14:55:09 ทั่วไป
151 นายอภิชาติ ฐากูรบุตร
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานศาลยุติธรรม หน่วยงานของศาล 18/4/2562 15:55:05 ทั่วไป
152 นางสาววรรณพัชร โคสันเทียะ
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 18/4/2562 16:19:42 ทั่วไป
153 ดร. บงกชกร ทองสุก
หญิง แจ้งยกเลิก หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 18/4/2562 16:34:24 ทั่วไป
154 นางสาวสุภาวิณี แซดกระโทก
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 19/4/2562 10:48:34 ทั่วไป
155 นายณัฐพิชญ์ ทองไสว
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19/4/2562 10:58:06 ทั่วไป
156 นางสาวโสภาพร วิศิษฏ์พงศ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 19/4/2562 11:56:08 ทั่วไป
157 นางพัชรินทร์ เอี่ยมเสือ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 19/4/2562 12:00:28 ทั่วไป
158 นางสาวดวงตะวัน ปานมิ่ง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 19/4/2562 13:30:43 ทั่วไป
159 นางสาวจิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 19/4/2562 13:49:05 ทั่วไป
160 นางสาวอารีนี มะลี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 19/4/2562 13:54:41 มุสลิม
161 นายจักรพันธ์ ก้อนมณี
ชาย แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 19/4/2562 13:54:47 ทั่วไป
162 นายรัชตะ อนวัชกุล
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ 19/4/2562 14:48:51 ทั่วไป
163 นางสาวรัชดา คำจริง
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 19/4/2562 16:15:30 ทั่วไป
164 นางสาวน้ำผึ้ง ทัศนัยพิทักษ์กุล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ 19/4/2562 16:23:48 ทั่วไป
165 นายวิมล ปั้นคง
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ 19/4/2562 16:28:39 ทั่วไป
166 นางสุดจิตร์ ไทรนิ่มนวล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 22/4/2562 9:09:40 ทั่วไป
167 นางสาวสุนิศา หวังพระธรรม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 22/4/2562 9:10:03 ทั่วไป
168 นางสาวสุนิสา คดีธรรม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 22/4/2562 9:10:35 ทั่วไป
169 นายสหพัชร์ กฤตธนวิรุฬห์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 22/4/2562 9:13:17 ทั่วไป
170 นางสาววิรดา จันทร์ลอย
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 22/4/2562 9:34:25 ทั่วไป
171 นายณรงค์ศักดิ์ พึ่งพงษ์
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 22/4/2562 9:36:42 ทั่วไป
172 นายณัฐพล นันทาวิวัฒน์
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 22/4/2562 9:39:55 ทั่วไป
173 นางธัญญา สิงห์โต
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 22/4/2562 9:47:40 ทั่วไป
174 นางอัญชนา แก้วเฉย
หญิง ส่งผู้แทนเข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22/4/2562 11:56:12 ทั่วไป
175 นายเอกวุฒิ เพชรทองด้วง
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กระทรวงศึกษาธิการ 22/4/2562 14:05:42 ทั่วไป
176 นายสุรศักดิ์ เเก้วอ่อน
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กระทรวงศึกษาธิการ 22/4/2562 14:12:15 ทั่วไป
177 นายโทน เวชชะ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ 22/4/2562 14:27:41 ทั่วไป
178 นายสุภงช์ ไชยวงศ์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 22/4/2562 14:29:53 ทั่วไป
179 นางสาววิษารักษ์ ผลภาษี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 22/4/2562 14:38:06 ทั่วไป
180 นางสาวนารีลักษณ์ ศิริวรรณ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานของรัฐสภา 22/4/2562 14:41:08 ทั่วไป
181 นางสาว วิมลรักษ์ ศานติธรรม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานของรัฐสภา 22/4/2562 14:43:12 ทั่วไป
182 นางสาวนันทภัค ยุพิน
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 22/4/2562 14:51:28 ทั่วไป
183 ดร. วิปัศย์กร คล้ายเกตุ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน สภากาชาดไทย ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 22/4/2562 15:14:31 ทั่วไป
184 นายณัฐวุฒิ จินดามัง
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 22/4/2562 15:54:16 ทั่วไป
185 นางสาวปุณยนุช กลิ่นมา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 22/4/2562 15:58:39 ทั่วไป
186 นายสมชาย สัมปชาโน
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กระทรวงศึกษาธิการ 23/4/2562 8:36:51 ทั่วไป
187 ดร. นราวดี บัวขวัญ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กระทรวงศึกษาธิการ 23/4/2562 9:02:19 ทั่วไป
188 นางสาวปุญณชา สุริยะสาร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ 23/4/2562 9:30:29 ทั่วไป
189 นางสาวเตือนใจ สลับศรี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ 23/4/2562 9:31:53 ทั่วไป
190 นางสาวณิชา พันธุ์ควณิชย์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ 23/4/2562 10:31:03 ทั่วไป
191 นายรงค์รัชต์ จันทร์สุวรรณ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หน่วยงานของศาล 23/4/2562 13:34:09 ทั่วไป
192 นางสาวชฎารัตน์ วงษ์มีพันธุ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ 23/4/2562 16:58:48 ทั่วไป
193 นางสาววิไลวรรณ บัวปลั่ง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 24/4/2562 9:52:33 ทั่วไป
194 นางสาววรารัตน์ พะวงรัมย์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 24/4/2562 10:51:28 ทั่วไป
195 นางนุจรี เต็มรุ่ง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 24/4/2562 10:59:18 ทั่วไป
196 นางสาวศศิธร ใหญ่สถิตย์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 24/4/2562 14:38:47 ทั่วไป
197 นางสาวมณธิรา ฉิมแว่น
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ 24/4/2562 15:03:47 ทั่วไป
198 นางสาวจักษณา อธิรัตน์ปัญญา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 25/4/2562 15:35:08 ทั่วไป
199 นางสาวจิรศรี อนวัชกุล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 25/4/2562 15:37:50 ทั่วไป
200 นายศิริชัย ทิวะศิริ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 25/4/2562 16:00:27 ทั่วไป
201 นายณรินทร์ บุญทวี
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 26/4/2562 9:56:57 ทั่วไป
202 นายธนเดช มงคล
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 26/4/2562 9:59:08 ทั่วไป
203 นายศุภวัฒน์ โชคสวัสดิ์ไพศาล
ชาย ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 26/4/2562 13:04:57 ทั่วไป
204 นางสาวจันทร์ลดา ยิ้มรุ่งเรือง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ 26/4/2562 13:18:16 ทั่วไป
205 นางสาวสุธิมา เทียนงาม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ 26/4/2562 13:20:12 ทั่วไป
206 นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 26/4/2562 14:03:00 ทั่วไป
207 นายชยากร บุสสุวัณโณ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29/4/2562 9:09:08 ทั่วไป
208 นางสาวศรุดา หมู่โยธา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ 29/4/2562 9:57:31 ทั่วไป
209 นางสาวสุมาลา นันบุญ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 29/4/2562 9:57:55 ทั่วไป
210 นางสาวสุธาริณี ลิขิตปริญญา
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ใช้ทั่วไป สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29/4/2562 13:10:08 ทั่วไป
211 นายเสนีย์ เพ็ชรนิล
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 29/4/2562 14:27:30 ทั่วไป
212 นายอดิศักดิ์ แหวนสูงเนิน
ชาย แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 29/4/2562 16:00:30 ทั่วไป
213 นายจักรกฤษณ์ ศรีทองดี
ชาย แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 30/4/2562 10:10:38 ทั่วไป
214 นายวุฒิชัย อมรประสิทธิ์ผล
ชาย แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 30/4/2562 10:14:59 ทั่วไป
215 นางสาวอรนิตย์ เรือนคำ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ 30/4/2562 10:30:15 ทั่วไป
216 นางสาวอัศณา ปิยสุรประทีป
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 30/4/2562 10:40:50 ทั่วไป
217 นางสาวธิดาวัลย์ โชติวรวรรณ
หญิง เข้าร่วมแต่ไม่อยู่จนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 30/4/2562 17:54:14 ทั่วไป
218 นางสาวศศิกานต์ โลกานิล
หญิง เข้าร่วมแต่ไม่อยู่จนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1/5/2562 8:23:13 ทั่วไป
219 นางสาวชาลินี ปลูกผลงาม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา กระทรวงศึกษาธิการ 1/5/2562 9:25:32 ทั่วไป
220 นายเอกชัย ปิ่นแก้ว
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานอิสระของรัฐ 1/5/2562 9:58:56 ทั่วไป
221 นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ
หญิง แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1/5/2562 14:09:06 ทั่วไป
222 ร.อ. อรวรรณ สุจริตธรรม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม 1/5/2562 14:33:42 ทั่วไป
223 จ.อ. กมลพร โกมล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม 1/5/2562 14:34:45 ทั่วไป
224 นายสุริยน วงศ์สุจริต
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หน่วยงานอิสระของรัฐ 1/5/2562 14:34:48 ทั่วไป
225 นางสาวศิรินันท์ วัฒนศิริธรรม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หน่วยงานอิสระของรัฐ 1/5/2562 14:41:23 ทั่วไป
226 นายวิศรุต พิพิธกุล
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2/5/2562 9:31:05 ทั่วไป
227 นายวิมล มิระสิงห์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ 2/5/2562 9:32:10 ทั่วไป
228 นาวาโท สุธน กิมาพร
ชาย แจ้งยกเลิก หัวหน้าหน่วยงาน กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 2/5/2562 11:07:00 ทั่วไป
229 นางสาวมนัญญา คำวชิระพิทักษ์
หญิง แจ้งยกเลิก หัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2/5/2562 13:46:41 ทั่วไป
230 นาวาเอกหญิง ปิยะนันท์ จันทร์บุตร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 2/5/2562 13:51:38 ทั่วไป
231 นางกฤษณา เกิดบุญส่ง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3/5/2562 9:49:09 ทั่วไป
232 นางสาวสุธาสินี โพธิสุนทร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3/5/2562 10:06:49 ทั่วไป
233 นางสาวฤทัยวรรณ สนิทภักดี
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 3/5/2562 13:26:27 ทั่วไป
234 นางสาวพริมา ดำริธรรมนิจ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 3/5/2562 13:35:21 ทั่วไป
235 นางสาวนารีนาถ นิลวัตร
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3/5/2562 14:13:20 ทั่วไป
236 นางสาววราภรณ์ ผิวพรรณงาม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3/5/2562 14:46:55 ทั่วไป
237 นางสาวเบญจพร โคกแปะ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3/5/2562 15:28:38 ทั่วไป
238 นางสาวรัตนา ไชยคต
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3/5/2562 15:57:55 ทั่วไป
239 นางประภา สนั่นก้อง
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3/5/2562 15:58:11 ทั่วไป
240 นางสาวใจญา สถิตย์เสมากุล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 3/5/2562 16:23:13 ทั่วไป
241 นางสาวสิริพัฒน์ เจนสุริยะกุล
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 3/5/2562 16:23:32 ทั่วไป
242 นางสาวระพีพรรณ ทองปลิว
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3/5/2562 16:46:51 ทั่วไป
243 นางสาวบุญบรรจง สายลาด
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3/5/2562 17:07:38 ทั่วไป
244 นางสาวพนิดา ชูเวท
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3/5/2562 17:18:49 ทั่วไป
245 นางสาวพรรษา บูรณะพิมพ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 8/5/2562 9:59:26 ทั่วไป
246 นายนราธิป ถาวรประเสริฐ
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8/5/2562 10:24:33 ทั่วไป
247 นางสาวกิติยา จันทร์ละออ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8/5/2562 10:30:01 ทั่วไป
248 ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพล วงษ์รัมย์
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 8/5/2562 10:36:49 ทั่วไป
249 นางธนภร จรูญรักษ์
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 8/5/2562 10:39:07 ทั่วไป
250 นายอนุพันธ์ สุทธิมาร
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 8/5/2562 10:45:58 ทั่วไป
251 ผศ.ดร. ภูริ วงศ์วิเชียร
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม หัวหน้าหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 8/5/2562 10:53:15 ทั่วไป
252 นายกิตติ เมืองตุ้ม
ชาย แจ้งยกเลิก ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 8/5/2562 11:13:14 ทั่วไป
253 นายสิงหา หอมแก้ว
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 8/5/2562 11:16:18 ทั่วไป
254 นายเอกรัตน์ เรืองศรีเผือก
ชาย เข้าร่วมแต่ไม่อยู่จนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 8/5/2562 11:28:08 ทั่วไป
255 นาวาเอก กวีศักดิ์ วัฒนะคีรี
ชาย เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม 8/5/2562 11:32:26 ทั่วไป
256 นางสาววราภรณ์ ทับชู
หญิง เข้าร่วมแต่ไม่อยู่จนสิ้นสุดการอบรม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 8/5/2562 11:44:11 ทั่วไป
257 นางรัตนาภรณ์ ไชยแสน
หญิง ไม่ได้เข้าร่วม ผู้ประสานหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 8/5/2562 11:45:30 ทั่วไป
258 พ.อ.ดร. อำพันธ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ
ชาย แจ้งยกเลิก หัวหน้าหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม 13/5/2562 11:41:20 ทั่วไป
259 นางสุมณฑา สุขเผือก
หญิง แจ้งยกเลิก นักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม 13/5/2562 11:43:37 ทั่วไป
260 ส.อ.หญิง ปัฐมาภรณ์ ศรีพรหม
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม ผู้ใช้ทั่วไป กองทัพบก กระทรวงกลาโหม 21/5/2562 14:12:59 ทั่วไป
261 นางสาวอรวรรณ เตียวเจริญ
หญิง เข้าร่วมจนสิ้นสุดการอบรม นักวิจัย กองทัพบก กระทรวงกลาโหม 21/5/2562 14:16:33 ทั่วไป
262 นางสาวพจนารถ ปิติปัญญา
หญิง ผู้แทน นักวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6/6/2562 16:18:39 ทั่วไป
263 นางสาวรานี ซุ่นเซ่ง
หญิง ผู้แทน ผู้ใช้ทั่วไป มหาวิทยาลัยทักษิณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 6/6/2562 16:29:14 ทั่วไป

สำหรับผู้ที่มี Account ในระบบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / สัมมนา

*
*
*
*
*
*
*
*
*• กรุณาระบุการเดินทางของท่าน (กรณีเดินทางโดยรถที่ วช. จัดให้ : ลงทะเบียนเวลา 6.00 น. ณ วช. และรถออกเวลา 6.45 น.)

• กรุณาระบุที่หมายวันเดินทางกลับของท่านที่พัก :โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี วช. จะจัดห้องพักคู่และพักกับคนที่ วช. จัดให้ แต่หากต้องการระบุคนที่พักด้วย ให้ระบุชื่อ-นามสกุล และหน่วยงานของคนที่จะพักด้วย