ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

สารสนเทศจากระบบ NRMS ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 4

เนื้อความ : ข้อมูลสารสนเทศจากระบบ NRMS ประจำปี 2560 ไตรมาส 4 มีดังนี้

  1. สถานภาพการดำเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2556 - 2560
  2. สถานภาพนักวิจัยในระบบ NRMS
  3. ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย จำแนกตาม ISCED ระดับ Broad field
  4. 10 ลำดับความเชี่ยวชาญของนักวิจัย จำแนกตาม ISCED ระดับ Detailed field
  5. นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve ซึ่งจำแนกตาม ISCED


ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1.สถานภาพ 55-60.pdf
2.สถิตินักวิจัย.pdf
3. ระดับ Broad Field.pdf
4. 10 ลำดับ Detailed Field.pdf
5.ผู้เชี่ยวชาญ new s-curve.pdf
ข่าว : สารสนเทศ
วันที่ประกาศข่าว : 4 ต.ค.60
ประกาศโดย : ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 4 ต.ค.60)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,169 ครั้ง