วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโลตัส 5 - 6 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลดิ์ กรุงเทพ ฯ

การประชุมภาคเช้า "การบูรณาการระบบและฐานข้อมูลงานวิจัยและอุดมศึกษา"

ดำเนินรายการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน หัวหน้าโครงการการพัฒนาระบบ NRIIS (มหาวิทยาลัยมหิดล)

การประชุมภาคบ่าย “ภาพที่อยากเห็นของระบบและฐานข้อมูลอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในอนาคต”

ดำเนินรายการ โดย
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
    นายกสมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
    คณะกรรมการนโยบายด้านผังโครงสร้างข้อมูลและแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล ด้านการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการดำเนินงานแบบบูรณาการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
    หัวหน้าโครงการการพัฒนาระบบ NRIIS (มหาวิทยาลัยมหิดล)