รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 45473
ปีงบประมาณ : 2563
รหัสทุนวิจัย : 01
ชื่อทุน : การพัฒนา “ไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมือง” สู่เชิงพาณิชย์
รายละเอียด :

วช. มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา “ไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมือง” สู่เชิงพาณิชย์ โดยมีกรอบการวิจัย ดังนี้

 • การพัฒนา/จัดการความเสี่ยงด้านสายพันธุ์  :   genetic materials banks   สายพันธุ์ที่ตรงความต้องการของเอกชน   สายพันธุ์ที่มีสารอาหารมีประโยชน์   พัฒนาสายพันธุ์ไก่สวยงาม/ไก่กีฬา
 • การพัฒนาเทคนิคการตอนไก่เพื่อผลิตเนื้อไก่คุณภาพพรีเมี่ยม (premium)
 • ระบบการผลิตไก่อินทรีย์
 • การผลิตแบบ zero waste
 • การพัฒนา logistic ทั้งระบบ
 • ระบบทำนายการเกิดและแพร่ระบาดของโรค
 • วัตถุดิบอาหารทางเลือกใหม่ที่ตอบการผลิตระดับ commercial
 • สูตรอาหารไก่ให้เนื้อที่มีสารอาหารที่ต้องการ
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์/กระบวนการ
 • ตลาดใหม่และการส่งออก
 • การแปรรูปขั้นสูง เช่น อาหารเสริมจากสารสกัด
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่พื้นเมืองพร้อมบริโภค (ready-to-eat products)
 • รูปแบบและบทบาทของสหกรณ์ต่อการพัฒนาไก่พื้นเมืองตลอดห่วงโซ่การผลิต

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nriis.go.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะ “ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRMS) โดยระบบ NRMS จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณา ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด“คู่มือการใช้งานระบบ NRIIS สำหรับนักวิจัย” ได้ที่ URL http://nriis.nrct.go.th/Manual.aspx กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

 • ข้อมูลระบบ NRIIS โทรศัพท์หมายเลข 0 2579 1370 - 9  ต่อ 607
 • ข้อมูลกรอบการวิจัยและรายละเอียดการเสนอขอรับทุน โทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445 ต่อ 590, 591
 • แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับชุดโครงการใช้แบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบ คอบช.1 ช) และสำหรับโครงการวิจัยเดี่ยวใช้แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ คอบช. 1ย/1ด)  
URL :
แหล่งทุน : ทุน วช.
หน่วยงานที่ประกาศทุน : ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านสัตว์เศรษฐกิจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านสัตว์เศรษฐกิจ
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2563
งบประมาณรวม : 0.0000
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 00:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 25 สิงหาคม 2563 เวลา 16:30 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : - บาท
ประเภทโครงการที่รับ : โครงการวิจัย, แผนงานวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย, โครงการย่อย,
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : รับรองผ่านระบบ (31 สิงหาคม 2563 เวลา 23:59 น.)
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: 3 ปี - เดือน