รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 4276
ปีงบประมาณ : 2558
รหัสทุนวิจัย : NRCT2558
ชื่อทุน : ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558 (สำหรับโครงการที่เข้าใหม่)
รายละเอียด :

ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558 (สำหรับโครงการที่เข้าใหม่) -สำหรับให้หน่วยงานนำเข้าข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว แต่โครงการนั้นไม่ได้เสนอขอผ่าน วช. ตั้งแต่แรก และหน่วยงานมีงบประมาณเหลือจึงจัดสรรให้โครงการใหม่ ดังนั้น หน่วยงานจึงต้องนำเข้าข้อมูลที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการเข้าใหม่ในระบบ Ongoing - สำหรับนักวิจัย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ผู้ประสานหน่วยงานของนักวิจัย

URL :
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงานที่ประกาศทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ภารกิจระบบข้อมูลฯ)(หน่วยงานดูแลระบบ)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2558
งบประมาณรวม : 0.0000
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 15 กันยายน 2557 เวลา 00:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 31 สิงหาคม 2563 เวลา 23:59 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : - บาท
ประเภทโครงการที่รับ :
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : ไม่กำหนด
การรับโครงการ : โครงการวิจัย
ระยะเวลาไม่เกิน: - ปี - เดือน