รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 4067
ปีงบประมาณ : 2554
รหัสทุนวิจัย : NRCT2554
ชื่อทุน : ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2554 สำหรับโครงการที่เข้าใหม่
รายละเอียด :

ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2554 สำหรับโครงการที่เข้าใหม่ สำหรับให้หน่วยงานนำเข้าข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว แต่โครงการนั้นไม่ได้เสนอขอผ่าน วช. ตั้งแต่แรก จึงเปิดทุนเพื่อให้หน่วยงานนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบ Ongoing - สำหรับนักวิจัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานหน่วยงานของนักวิจัย

URL :
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงานที่ประกาศทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ภารกิจระบบข้อมูลฯ)(หน่วยงานดูแลระบบ)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2554
งบประมาณรวม : 0.0000
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 1 ตุลาคม 2553 เวลา 00:00 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 31 สิงหาคม 2563 เวลา 23:59 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : - บาท
ประเภทโครงการที่รับ :
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : ไม่กำหนด
การรับโครงการ : โครงการวิจัย
ระยะเวลาไม่เกิน: - ปี - เดือน