รายละเอียดทุนวิจัย

รหัส : 25462
ปีงบประมาณ : 2564
รหัสทุนวิจัย :
ชื่อทุน : ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม Joint Research Program (NRCT-JSPS) ประจำปี 2564
รายละเอียด :

ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม Joint Research Program (NRCT-JSPS) ประจำปี 2564

URL : http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2292
แหล่งทุน : เงินรายได้
หน่วยงานที่ประกาศทุน : กองการต่างประเทศ (กกต.)
ปีประกาศทุน (ปีงบประมาณ) : 2564
งบประมาณรวม : 0.0000
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ : 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08:30 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ : 2 กันยายน 2563 เวลา 23:59 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน : 650,000 บาท
ประเภทโครงการที่รับ : โครงการวิจัย
การกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของนักวิจัยรับรองผ่านระบบ : รับรองผ่านระบบ (18 กันยายน 2563 เวลา 23:59 น.)
การรับโครงการ : ข้อเสนอโครงการ
ระยะเวลาไม่เกิน: 3 ปี - เดือน